Vol 10, No 3 (2022)

Table of Contents

Khoirina Dwi Nugrahaningtyas, Mitha Fitria Kurniawati, Abu Masykur, Nisriina ‘Abidah Quratul’aini
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 375-386
Budi Hastuti, Retno Kusuma Astuti, Saptono Hadi
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 387-395
Yatim Lailun Ni’mah, N. Arcella Arum Kumala Hidayatullah, S. Suprapto, A. Subhan, Andri Hardiansyah
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 396-404
I. Hammoudan, S. Chtita, M. Bakhouch, D. Riffi Temsamani
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 405-416
R. Riandi, Anna Permanasari, N. Novia
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 417-427
P. Sukaesih Kurniati, H. Saputra, T. Ahmad Fauzan
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 428-441
O. Abdessadak, H. Hajji, S. Mehanned, M. Aziz Ajana, T. Lakhlifi, M. Bouachrine
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 442-451
Nahadi, W. Siswaningsih, P. Purnawarman, T. Lestari, A. Ekaputri Febriani, T. Rohmawati
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 452-463
K. Mizeb, M. Doubi, M. Ghalit, M. El Kanti, T. HACHI, E.H. Abba, H. Erramli
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 464-475
R. Restiana Sukardi, W. Sopandi, Riandi, R. V. Avila, W. Sriwulan, C. Sutinah
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 476-487
S. Luckyardi, E. Soeryanto Soegoto, R. Jumansyah, N. Puspa Dewi, R. Untsa Mega
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 488-499
T. Hachi, M. Hachi, H. Essabiri, O. Boumalkha, M. Doubi, M. Khaffou, E.H. Abba
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 500-508
A. Kali , Y. Dehmani , I. Loulidi , A. Amar , M. Jabri , A. El-kord , F. Boukhlifi
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 509-522
S. Bouamrane, A. Khaldan, H. Hajji, R. El-mernissi, H. Maghat, M.A. Ajana, A. Sbai, M. Bouachrine, T. Lakhlifi
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 523-541
E. Soeryanto Soegoto, S. Luckyardi, Agis A. Rafdhi, D. Oktafiani
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 542-552
J. Maknun, M. Komaro, Saripudin, E. Haritman, A. Suryana, I. Rokhim, R. Heryanto Putra, S. Prayogo
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 553-563
S. S. Hasanah , Riandi , A. Permanasari, I. Kaniawati
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 564-575
D. Hirawan, D. Oktafiani, T. A. Fauzan, S. Luckyardi, N. Jamil
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 576-590
A. Mudzakir, M. Bihar Jafarian, M. Widyaningsih, A. Bayu Dani Nandiyanto ,R. Ragadhita
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 591-605
I. Mehdaoui, Z. Majbar, I. Atemni, M. Elhaji, M. Ben Abbou, S. Jennan, T. Ainane, S. Berrada, A. Chetouani, M. Taleb, Zakia Rais
PDF
Mor. J. Chem. 10 N°3 (2022) 606-621